Harmonogram realizacji projektu

Zadanie 1 - Przygotowanie modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin we współpracy z partnerem ponadnarodowym

Okres realizacji zadania od dnia 01.VI.2017 r. do dnia 31.V.2018 r.

2017 r. - Powołanie zespołów merytorycznych ds. przygotowania i wdrożenia modelu wsparcia. I zespół - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) - 10 ekspertów; II zespół - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMED) - 5 ekspertów; III zespół - Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Citta Di Bologna (ASP) - 4 ekspertów. Co najmniej 1 ekspert - specjalista w dziedzinie niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (ON), równości szans i płci, przeprowadzi w tym zakresie szkolenie dla personelu.

Stan realizacji: etap zrealizowany.

VI.2017 r. - III.2018 r. - Pogłębiona analiza możliwości merytorycznych i ekonomicznych planowanego do wdrożenia modelu w Polsce. Badania własne MCUS i UMED poprzedzone określeniem potrzeb i założeń do diagnozy we wrocławskich DDP i w skali kraju. Wynik: raporty i rekomendacje autorów. ASP dostarcza niezbędnych informacji o przedmiocie badań z funkcjonującego u ASP systemu. Dodatkowo badania dotyczące potrzeb pracowników DDP, w zakresie nowego modelu wsparcia, jako zaangażowanie przedstawicieli grupy docelowej.

Stan realizacji: w trakcie realizacji.

 1. IV.2018 r. - Wizyta studyjna - wizyta ekspertów MCUS, UMED oraz przedstawicieli grup docelowych (łącznie 20 osób), w celu wymiany doświadczeń, zdobycia informacji, obserwacji sposobu rozwiązania problemu u ASP, tak aby wypracowane rozwiązanie było optymalne do wdrożenia w Polsce (wykorzystanie doświadczeń ASP, aby ograniczyć potencjalne błędy i ewentualne ryzyko). Konsultacja z ASP wypracowanego roboczego modelu wsparcia DDP.
 2. IV-V.2018 r. - Dopracowanie koncepcji modelu do testowania - zespoły MCUS i UMED. Zebranie informacji i przygotowanie wniosków z wizyty studyjnej (przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników DDP, klientów DDP oraz ich rodzin).
 3. V.2018 r. - Stworzenie przewodnika po modelu wsparcia DDP do testowania - na podstawie koncepcji przyjętego rozwiązania zespoły MCUS i UMED opracują przewodnik po modelu w celu jego wykorzystania w testowaniu przyjętego rozwiązania.

 

Zadanie 2 - Testowanie modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin

Okres realizacji zadania od dnia 01.VI.2018 r. do dnia 31.II.2019 r.

 1. VI-VII.2018 r. - Opracowanie narzędzi badawczych do testowania przez ekspertów UMED. Eksperci MCUS - ankiety i formularze obserwacji oraz broszura instruktażowa dla klientów DDP, rodzin oraz pracowników DDP z materiałem szkoleniowym, dotycząca testowania roboczego modelu na grupie testowanej i porównawczej (wybrany DDP).
 1. 2018 r. - II.2019 r. - Testowanie wypracowanego modelu:

bieżące wsparcie higieniczno-opiekuńcze pielęgniarki i opiekuna medycznego z testowaną grupą przez 6 miesięcy. Pielęgniarka i opiekun medyczny będą wykonywać czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne oraz edukacyjne dla klientów DDP i ich rodzin. Ich wiedza zostanie dodatkowo rozszerzona podczas udziału w szkoleniach w czasie testowania, co będzie wykorzystane przy pracy z klientami DDP i rodzinami w czasie testowania.

Dokładne daty przeprowadzenia testów zostaną podane, gdy tylko będą znane.

 1. Szkolenia dla pracowników MCUS (2 szkolenia dwudniowe) i MOPS (2 szkolenia dwudniowe) prowadzone przez ekspertów UMED.

Dokładne daty przeprowadzenia szkoleń zostaną podane, gdy tylko będą znane.

 1. Spotkania z rodzinami klientów DDP - edukacja i wsparcie w opiece i pielęgnacji osób starszych.

Dokładne daty przeprowadzenia spotkań zostaną podane, gdy tylko będą znane.

 1. Bieżący monitoring testowania prowadzony przez ekspertów MCUS, na podstawie wypracowanych narzędzi badawczych - obserwacje, korekty i uwagi do modelu, przygotowanie i uzupełnienie danych do analizy i raportu z testowania.

 

Zadanie 3 - Analiza efektów testowanego modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin

Okres realizacji zadania od dnia 15.III.2019 r. do dnia 31.V.2019 r.

 1. Zestawienie wyników testowania dla grupy porównawczej i testowanej przez ekspertów MCUS.
 1. Analiza danych i opracowanie raportu z testowania przez ekspertów UMED. Raport z testowania nie będzie zawierał stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością, podkreśla równościowe traktowanie użytkowników i odbiorców modelu.
 1. Przygotowanie i realizacja 2 warsztatów przygotowujących do wdrożenia modelu on-line z ASP i UMED - realizowane przez ekspertów MCUS. Zapoznanie ASP ze szczegółowymi wynikami testowania oraz raportem, wymiana uwag i wskazówek do zebranego materiału, ewentualne uzupełnienia raportu o rekomendacje ASP. Przygotowanie materiałów warsztatowych w formie elektronicznej dla uczestników, tłumaczenie materiałów, w celu omówienia procesu testowania z ASP.

Dokładne daty przeprowadzenia warsztatów zostaną podane, gdy tylko będą znane.

 1. Przygotowanie raportu z warsztatów przygotowujących do wdrożenia modelu z rekomendacjami ASP i tłumaczenie raportów do dalszej pracy między partnerami.

 

Zadanie 4 - Opracowanie ostatecznej wersji modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin

Okres realizacji zadania od dnia 01.VI.2019 r. do dnia 30.IX.2019 r.

 1. VI - VII.2019 r. - Opracowanie nowego modelu z uwzględnieniem wyników testowania – zadanie realizowane przez ekspertów MCUS przy udziale ekspertów UMED. Opracowany model uwzględnia wyniki wszystkich przeprowadzonych wcześniej zadań i działań, zawiera szczegóły wszystkich elementów wypracowanego modelu.
 2. VIII-IX.2019 r. Opracowanie instrukcji stosowania nowego rozwiązania, której kształt i charakter będą wynikać z jego specyfiki - zadanie realizowane przez ekspertów MCUS i UMED. Eksperci wykorzystają raport z analizy wyników testowania oraz doświadczenie i wiedzę ASP w trakcie bieżących konsultacji. Ostateczna wersja nowego modelu oraz instrukcji będzie uwzględniać zasadę racjonalnego projektowania, aby rozwiązanie było uniwersalne, wygodne, użyteczne, czytelne, intuicyjne i elastyczne w stosowaniu. Opracowania te nie będą podkreślać stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością.
 3. Wypracowanie ostatecznej wersji modelu przez ekspertów MCUS wraz z instrukcją użytkowania modelu oraz jego druk dla zdefiniowanych użytkowników.

 

Zadanie 5 - Wdrożenie ostatecznej wersji modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin 

Okres realizacji zadania od dnia 01.X.2019 r. do dnia 30.VI.2020 r.

Wdrożenie ostatecznej wersji modelu:

 • Opracowanie strategii wdrożenia w MCUS - realizowane przez ekspertów MCUS z uwagi na znajomość specyfiki DDP prowadzonych przez MCUS.
 • Opracowanie zarządzenia Dyrektora MCUS – realizowane przez ekspertów MCUS (przygotowanie zarządzenia). Wdrożenie przez Dyrektora MCUS nowego modelu wsparcia klientów DDP i ich rodzin w MCUS.
 • 3 szkolenia wdrożeniowe dwudniowe dla pracowników MCUS – realizowane przez pracowników i ekspertów UMED.

Dokładne daty przeprowadzenia szkoleń zostaną podane, gdy tylko będą znane. 

 • Zatrudnienie pielęgniarki i opiekuna medycznego - w związku z uruchomieniem programu w MCUS. MCUS zatrudni 1 pielęgniarkę (1/2 etatu) i 1 opiekuna medycznego (1 etat) w jednym DDP, w którym będzie wprowadzony nowy model wsparcia. W ramach projektu zatrudnienie będzie trwać 4 m-ce, do zakończenia projektu, a później zatrudnienie będzie trwać nadal, pracownicy będą finansowani ze środków MCUS w ramach trwałości projektu.
 • Uruchomienie programu - rozpoczęcie pracy z klientami DDP i ich rodzinami w ramach nowego modelu wsparcia. Etap ten nastąpi jednocześnie z etapem 4 opisanym powyżej. Koncepcja i szkolenia zostaną opracowane tak, aby nie powielać stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością. Materiały szkoleniowe będą nagrane na pendrive'ach w celu zaoszczędzenia papieru i toneru oraz energii.

Dokładne daty uruchomienia programu zostaną podane, gdy tylko będą znane.

 

Zadanie 6 - Opracowanie rekomendacji i instrukcji do modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin

Okres realizacji zadania od dnia 02.I.2020 r. do dnia 31.V.2020 r.

 1. Przygotowanie materiałów do rekomendacji - zadanie realizowane przez ekspertów MCUS. Cel - zebranie wszystkich materiałów niezbędnych do opracowania rekomendacji do wdrożenia modelu wsparcia DDP przez inne podmioty prowadzące DDP.
 2. Opracowanie rekomendacji, stanowiących całościową i spójną koncepcję wdrożenia rozwiązania wypracowanego we współpracy z ASP do praktyki. Uwzględniają wszystkie aspekty: formalne, ekonomiczne, merytoryczne, szanse i zagrożenia itp. Zadanie realizowane przez ekspertów UMED. Ostateczna wersja rekomendacji (rekomendacje będą wydane w formie publikacji) zostanie zlecona do publikacji przez MCUS, po jej przygotowaniu przez UMED. Wykonawca wyłoniony w konkurencyjnej procedurze. Rekomendacje zostaną opracowane w taki sposób, aby nie powielały stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością i wydane w formie publikacji oraz przygotowane w formie elektronicznej, a informacja o rekomendacjach i możliwości skorzystania z nich zostanie opublikowana na stronie internetowej MCUS. Informacja ta zostanie też opracowana i zamieszczona na stronie internetowej MCUS w wersjach: dla osób niedowidzących oraz dla osób głuchoniemych. Ostateczna wersja rekomendacji (rekomendacje będą wydane w formie publikacji) zostanie zlecona do publikacji przez MCUS, po jej przygotowaniu przez UMED.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME